Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.21 Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol
1.21.15
2. Temat badania
Polacy i Polonia na świecie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o Polakach mieszkających poza granicami kraju oraz o organizacjach i instytucjach polskich i polonijnych o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym, za granicą.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • indywidualni odbiorcy krajowi,
  • Sejm, Senat,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • administracja rządowa - centralna,
  • indywidualni odbiorcy zagraniczni.
Dane osobowe:

Informacja o osobach powiązanych z jednostką badania jest jednym z podstawowych atrybutów jej opisu (również ze względów formalnoprawnych), dotyczy założycieli organizacji/instytucji polskiej/polonijnej za granicą, osób pełniących w niej funkcje zarządcze, kierownicze lub reprezentacyjne oraz jej wybitnych przedstawicieli. W badaniu pozyskiwane/wykorzystywane są wyłącznie dane osobowe, które zostały wcześniej opublikowane oraz były i pozostają ogólnodostępne tj. zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

6. Zakres podmiotowy

Obywatele Polski mieszkający poza granicami RP. Organizacje i instytucje za granicą organizacje oraz instytucje polskie i polonijne o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym założone i działające poza granicami kraju.
Organizacje i instytucje polskie, posiadające w Polsce swoje struktury nadrzędne, o ile prowadzą stałą działalność poza granicami kraju i posiadają tam siedzibę, z wyłączeniem polskich placówek dyplomatycznych (ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw) oraz Instytutów Polskich.
Organizacje i instytucje polskie założone w Polsce przed dniem 1 września 1939 r. funkcjonujące w okresie późniejszym poza granicami kraju.
Pozostałe zinstytucjonalizowane, różnorodne formy obecności polskiego wychodźstwa, funkcjonujące w ramach struktur instytucjonalnych kraju przebywania..

7. Zakres przedmiotowy

Polacy oraz ludność polskiego pochodzenia. Organizacje i instytucje polonijne w wybranych krajach świata.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba i wybrane cechy demograficzno-społeczne Polaków przebywających za granicą, w przekrojach: kraje zamieszkani.
Dane o polskich i polonijnych organizacjach i instytucjach za granicą, w tym: stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach i instytucjach federacyjnych, organizacjach i instytucjach wyznaniowych, instytucjach społeczno-kulturalnych i oświatowych, instytucjach kultury i dziedzictwa narodowego, instytucjach i wybranych podmiotach gospodarczych z wyodrębnieniem mediów i podmiotów działających w obszarze rynku książki, w przekrojach: miejsce prowadzenia działalności (kraj, jednostka podziału administracyjnego kraju, miejscowość), typ i profil, rok rozpoczęcia oraz status prowadzenia działalnośc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą - Ludność (December 2019).