Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.04
2. Temat badania
Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw środowiska; Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących pozyskania zbiorczych danych o zasobach, stanie rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkości wydobycia krajowych złóż kopalin.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. poz. 1568).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Krajowe złoża kopalin.

7. Zakres przedmiotowy

Zasoby wód podziemnych. Złoża kopalin.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Złoża zasobów bilansowych, udokumentowanych geologicznie pozabilansowych, przemysłowych, wydobycie, w przekrojach: nazwa złó.
Wody lecznicze, termalne, solanki, w przekrojach: typ wod.
Surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne, inne, w przekrojach: zasoby złó.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).