Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.01
2. Temat badania
Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wielkości zasobów pracy (kapitale ludzkim) z pełną charakterystyką podstawowych cech demograficznych i społecznych, przestrzennego ich rozmieszczenia oraz zajmowanego statusu na rynku pracy (rozmiarów i struktury populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo). Służą one do monitorowania tempa i kierunków zmian zachodzących w poziomie aktywności zawodowej ludności. BAEL jest podstawowym źródłem danych do wskaźników z zakresu rynku pracy, a także do porównań międzynarodowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 77 z 14.03.1998, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 273, z późn. zm.).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Umowa Partnerstwa,
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym zapewnienia porównań międzynarodowych. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych zamieszkałe w 55,4 tys. mieszkań wylosowanych do badania.

7. Zakres przedmiotowy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Status na rynku pracy. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy. Dane o ludności i rezydentach.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rozmiary i struktura ludności w podziale na aktywnych i biernych zawodowo w powiązaniu z następującymi cechami: stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego, indywidualne źródło utrzymania, główne i dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, rejestracja w urzędzie pracy oraz fakt pobierania zasiłku dla bezrobotnych, obywatelstwo, kraj urodzenia, dla osób urodzonych poza granicami RP - lata pobytu w kraju, uczestnictwo w systemie edukacji formalnej (poziom, dziedzina edukacji, rok ukończenia szkoły) oraz pozaformalnej (czas trwania szkolenia, cel, dziedzina), status na rynku pracy przed rokiem, poszkodowani w wypadku przy pracy, w przekrojach: płeć, wiek, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształcenia, stan cywiln.
Rozmiary i struktura populacji osób pracujących dla następujących cech: czas pracy, przyczyny innego niż zwykle wymiaru czasu pracy, pełny/niepełny wymiar czasu pracy, rodzaj działalności głównego i dodatkowego miejsca pracy, status zatrudnienia w głównym i dodatkowym miejscu pracy, sektor własności głównego miejsca pracy, wykonywanie pracy w nietypowych warunkach (na zmiany, wieczorem, w nocy, w soboty lub niedziele), liczba osób pracujących w firmie będącej głównym miejscem pracy, rodzaj umowy o pracę w głównym i dodatkowym miejscu pracy (praca na czas nieokreślony i określony, w tym czas jej trwania), zawód wykonywany, wysokość wynagrodzenia netto pracowników najemnych, staż pracy, poszukiwanie pracy innej niż wykonywana, kraj i region miejsca pracy, pełnienie obowiązków nadzorczych, umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej, zaangażowanie publicznych instytucji ds. zatrudnienia w znalezienie aktualnej pracy, w przekrojach: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształceni.
Rozmiary i struktura populacji osób bezrobotnych dla następujących cech: przyczyny oraz data zakończenia ostatnio wykonywanej pracy, status zatrudnienia i zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy, sektor własności i rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy, metody poszukiwania pracy, okres poszukiwania pracy, przyczyny poszukiwania pracy, rodzaj poszukiwanej pracy (pełny lub niepełny wymiar czasu pracy), w przekrojach: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształceni.
Rozmiary i struktura populacji osób biernych zawodowo dla następujących cech: przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej, w przekrojach: wiek, płeć, miejsce zamieszkania (miasto/wieś, województwo/region, makroregion), poziom wykształceni.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2018 (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018 (October 2018),
 • Nauka i technika w 2018 r. (March 2020),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg grup wieku, płci i miejsca zamieszkania (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Odsetek osób uczących się i dokształcających się wg wieku (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg grup wieku (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg płci (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej wg miejsca zamieszkania (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Pracujący wg sektorów ekonomicznych, płci i wymiaru czasu pracy (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - BAEL – Bierni zawodowo według przyczyn bierności (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019).