Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.02
2. Temat badania
Pracujący w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o pracujących w Polsce. Bieżąca, operatywna obserwacja zachodzących zmian dostarcza informacji o sezonowych wahaniach liczby pracujących, a obserwacje dokonywane w dłuższych okresach informują o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce narodowej. Badanie pracujących umożliwia określenie liczby, dynamiki i zróżnicowania pracujących.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja państwowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • NBP,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja rządowa - terenowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa - centralna,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnienie.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zatrudnienie w gospodarce narodowej, w przekrojach: sekcje PKD, sektory własności, województwa, płe.
Pracujący w miastach i na wsi, w przekrojach: sekcje PKD, województwa, płe.
Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej, w przekrojach: sekcje i działy PKD, makroregiony, województwa, region.
Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy, w przekrojach: kraj, sekcje i działy PKD, sektory własności, wielkość jednostek; województwa, sektory własności, wielkość jednoste.
Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, źródła rekrutacji; województwa, sektory własności, źródła rekrutacj.
Zwolnienia z pracy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, przyczyny zwolnień; województwa, sektory własności, przyczyny zwolnie.
Liczba osób, wobec których nastąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń, w przekrojach: sekcje PKD, województw.
Pracownicy udostępnieni przez agencję pracy tymczasowej; zatrudnieni na kontraktach oraz osoby, z którymi zawarto umowę zlecenie lub umowę o dzieło, w przekrojach: sekcje PK.
Pracujący w porze nocnej, emeryci i renciści, niepełnosprawni, cudzoziemcy, w przekrojach: kraj, sekcje PKD, sektory własności, płeć; województwa, sektory własności, płe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 r. (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019).
Informacje sygnalne
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący i zatrudnieni w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących do 49 osób (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Pracujący w gospodarce narodowej wg faktycznego miejsca pracy, sekcji PKD, sektorów własności i płci (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący według innego podziału niż PKD (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Pracujący w gospodarce narodowej wg siedziby i wielkości jednostek (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Pracujący, zatrudnieni i przeciętne zatrudnienie według PKD 2007 (August 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Pracujący w gospodarce narodowej wg siedziby jednostek - wg sektorów własności, sekcji PKD i płci (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (November 2019).