Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.07
2. Temat badania
Popyt na pracę
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie pracujących i wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Wyniki badania pozwalają na pogłębioną analizę sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem miejsc pracy nowo utworzonych i zlikwidowanych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 145 z 04.06.2008, str. 234),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do procedur sezonowego dostosowywania i sprawozdań dotyczących jakości (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 285 z 29.10.2008, str. 3),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 19/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 dotyczącego statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy we Wspólnocie w odniesieniu do definicji wolnego miejsca pracy, dat odniesienia dla gromadzenia danych, specyfikacji dotyczących przekazywania danych oraz analiz wykonalności (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 3).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 1 osoba i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pracujący ogółem, w tym kobiety, wolne miejsca pracy, w tym wolne nowo utworzone miejsca pracy, w przekrojach: sekcje i działy PKD; zawody; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących; makroregiony, województw.
Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy, w przekrojach: sekcje i działy PKD; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracujących; makroregiony, województw.
Pracujący niepełnosprawni, w tym na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, w przekrojach: sekcje i działy PKD; sektory własności; wielkość jednostek według liczby pracującyc.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Popyt na pracę w 2018 r. (June 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Popyt na pracę w w 2018 r. (June 2018, September 2018, December 2018, March 2019).