Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.09
2. Temat badania
Warunki pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rozpoznaniu zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajów na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponoszonych świadczeń z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz działaniach profilaktycznych. Wyniki badania są niezbędne do kształtowania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcejdo sekcji A (z wyłączeniem grupy 01.7, 03.11), B, C, D, E, F, G, H, J (z wyłączeniem działu 59, 63.9), M (z wyłączeniem działu 74, 73, 71, 70, 69), N (z wyłączeniem działu 78, 80, 82), do działu 86, 95, do podklasy 85.42.B.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Warunki pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów, podregionów, powiató.
Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionó.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Warunki pracy w 2018 r. (June 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Warunki pracy (May 2019).