Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.10
2. Temat badania
Wypadki przy pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz o osobach poszkodowanych w tych wypadkach. Informacje te są niezbędne przede wszystkim dla profilaktyki, podejmowania działań zapewniających ochronę pracy zarówno w skali kraju, jak i w poszczególnych zakładach pracy.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 80, z późn. zm.).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących wypadków przy pracy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 3).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • Sejm, Senat,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Poszkodowani w wypadkach przy pracy osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy pracujące w podmiotach gospodarki narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Wypadki przy pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie), w przekrojach: cechy demograficzno-społeczne (płeć, rok urodzenia, obywatelstwo), zawód wykonywany, staż na zajmowanym stanowisku pracy, status zatrudnienia; sekcje i wybrane działy PKD, sektory własności, makroregiony, województwa, podregiony, powiat.
Informacje o wypadkach: miejsce wypadku, liczba osób poszkodowanych, proces pracy, rodzaj miejsca wypadku, czynności wykonywane przez osoby poszkodowane w chwili wypadku oraz czynnik materialny związany z tymi czynnościami, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego i związany z tym czynnik materialny, wydarzenie powodujące uraz, czynnik materialny będący źródłem urazu, przyczyny wypadku, skutki wypadku, umiejscowienie i rodzaj urazu, liczba dni niezdolności do pracy, strata czasu pracy oraz szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem, w przekrojach: sekcje i wybrane działy PKD, sektory własności, makroregiony, województwa, podregiony, powiat.
Liczba jednorazowych odszkodowań przyznanych z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, w przekrojach: rodzaj zdarzeń powodujących wypadki, województw.
Liczba i kwota jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, w przekrojach: województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Wypadki przy pracy w 2018 r. (October 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Wypadki przy pracy w 2018 r. (May 2018, September 2018, December 2018, March 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek pracy - Warunki pracy (November 2019).