Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.23 Rynek pracy

1. Symbol
1.23.25
2. Temat badania
Praca nierejestrowana
3. Cykliczność badania
co 4 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o szarej strefie gospodarki, przede wszystkim w zakresie opinii dotyczących występowania zjawiska, społeczno-demograficznej charakterystyki zbiorowości osób wykonujących pracę nierejestrowaną, dochodów uzyskanych z pracy nierejestrowanej, częstotliwości i rodzaju prac wykonywanych w formie nierejestrowanej oraz liczby i charakterystyki gospodarstw domowych korzystających z usług osób wykonujących pracę nierejestrowaną. Badanie jest realizowane jako badanie modułowe przy Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
  • NBP,
  • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania. Zmienne osobowe są wykorzystywane do charakterystyki osób badanych w próbie, a następnie do uogólnienia wyników badania z próby na populację generalną.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych zamieszkałe w 13,9 tysiącach mieszkań wylosowanych do badania.

7. Zakres przedmiotowy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej. Migracje. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opinie dotyczące podejmowania pracy nierejestrowanej. Poszukiwanie pracy. Pracujący według MOP. Przeszłość zawodowa. Rodzaj prowadzonej działalności. Status na rynku pracy. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Wykonywanie pracy nierejestrowanej. Wynagrodzenia. Wypadki przy pracy. Dane o ludności i rezydentach.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi, w przekrojach: płeć, wiek, wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy, długość trwania pracy oraz gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej i przyczyny jej podejmowani.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r. (February 2019).