Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.01
2. Temat badania
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ogłaszanie w określonych terminach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego informacji dotyczących przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Regulacje prawne uzależniają poziom wielu świadczeń społecznych, socjalnych czy też rozwiązań podatkowych od poziomu przeciętnych wynagrodzeń. Prowadzenie prac analitycznych i metodologicznych mających na celu wypracowanie metodologii wykorzystania danych administracyjnych, m.in. z systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych jako bezpośrednich źródeł danych dla badania oraz uzyskanie danych wynikowych na niższych poziomach agregacji przestrzennej.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • Sejm, Senat,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.
Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu danych zbieranych od respondentów i zastąpieniu ich danymi z rejestrów administracyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnienie. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie, w przekrojach: sekcje i działy PKD, sektory własności, makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiat.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 (November 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku i drugim półroczu 2018 roku (February 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w roku poprzednim) 2018 roku (January 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2018 roku (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 2018 roku (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 2018 roku (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku (w roku poprzednim) 2018 roku (January 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku 2018 roku (April 2018, July 2018, October 2018, January 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2018 roku (February 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2018 (February 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2018 w stosunku do roku 2017 (February 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie kwoty bazowej 2018 roku (February 2019).
Publikacje GUS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Informacje sygnalne
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Wynagrodzenia (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Rynek Pracy - Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (November 2019).