Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.01 Stan i ochrona środowiska

1. Symbol
1.01.06
2. Temat badania
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw środowiska; Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat źródeł, rozmiarów i rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz oceny jakości powietrza; o wyposażeniu i efektach eksploatacji urządzeń chroniących powietrze, o zawartości ozonu w atmosferze oraz o promieniowaniu nadfioletowym (UV-B); prowadzonej działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia powietrza.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 2490).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Umowa Partnerstwa,
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa - centralna,
 • organizacje międzynarodowe,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza; emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji NFR i SNAP97;
emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC); dokonujące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi; produkujące wyroby przemysłowe określone w nomenklaturze PRODPOL. Klimat powietrze atmosferyczne.

7. Zakres przedmiotowy

Monitoring jakości powietrza. Monitoring opadów atmosferycznych. Urządzenia ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska; PKD (sekcje, działy, grupy, klasy.
Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji SNAP97 (dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, niemetanowe lotne związki organiczne, pył zawieszony, tlenek węgla, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne) oraz gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, trójfluorek azotu), w przekrojach: kra.
Jakość powietrza i stężenia normowanych zanieczyszczeń, w przekrojach: kraj, aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, stacje pomiarow.
Emisja wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki), w przekrojach: kraj, województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Regiony Polski 2019 (August 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska w Unii Europejskiej 2019 (July 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019).
Informacje sygnalne
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (June 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Stan i Ochrona Środowiska - Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (June 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Air emissions inventories (April 2020),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Środowisko (October 2019).