Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.03
2. Temat badania
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie świadczeniobiorców, kwotach wydatkowanych na świadczenia i przeciętnej miesięcznej wysokości świadczeń.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645).

6. Zakres podmiotowy

Osoby pobierające świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, otrzymujące emerytury i renty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, pobierające świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne, rentę socjalną..

7. Zakres przedmiotowy

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Warunki pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwota świadczeń brutto, w przekrojach: kraj, województwa; rodzaj świadczeni.
Przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia, przeciętna miesięczna wysokość świadczenia brutto, w przekrojach: kraj, województwa; rodzaj świadczeni.
Kwota wypłat świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczeni.
Przeciętna miesięczna wysokość świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczeni.
Liczba świadczeń pozaubezpieczeniowych, w przekrojach: rodzaj świadczeni.
Dynamika świadczeń w wymiarze nominalnym i realnym.
Relacja przeciętnej miesięcznej emerytury i renty do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Osoby pobierające emerytury i renty wypłacane przez ZUS stan w marcu, w przekrojach: wiek i płeć, wysokość świadcze.
Zmiany liczby emerytów i rencistów, w przekrojach: ogółem kraj, pozarolniczy system ubezpieczeń społecznyc.
Osoby pobierające emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacane przez ZUS, w przekrojach: wiek, płe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (June 2018, September 2018, December 2018, April 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Emerytury i renty w 2018 r. (November 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Wynagrodzenia i świadczenia społeczne - Świadczenia społeczne. Wynagrodzenia (May 2018, August 2018, November 2018, February 2019).