Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.24 Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol
1.24.04
2. Temat badania
Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji i bieżąca ocena w zakresie zmian poziomu i dynamiki kosztów zatrudnienia według rodzajów działalności, co ma podstawowe znaczenie m.in. przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2007 z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1216/2003 w zakresie rodzajów działalności gospodarczej objętych wskaźnikiem kosztów pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 64 z 02.03.2007, str. 23),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wskaźnika kosztów pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 169 z 08.07.2003, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 321),
 • rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 307),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniające niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażające statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2 (Dz. Urz. UE L 216 z 21.08.2007, str. 10).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcejdo sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.

7. Zakres przedmiotowy

Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przeciętny miesięczny koszt pracy na jednego zatrudnionego, koszt pracy na jedną godzinę opłaconą i koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną; ogólny indeks kosztów zatrudnienia, płacowy indeks kosztów zatrudnienia, pozapłacowy indeks kosztów zatrudnienia i indeks kosztów zatrudnienia z wyłączeniem nagród, w przekrojach: sekcje i działy PKD A-S oraz sektor własności (roczny szacunek kosztów pracy), sekcje PKD B-S (kwartalny indeks kosztów zatrudnienia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (December 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019).