Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.01
2. Temat badania
Budżety gospodarstw domowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących warunków życia ludności (tj. poziomu i struktury wydatków, dochodów, spożycia podstawowych artykułów żywnościowych w ujęciu ilościowym oraz w przeliczeniu na wartości energetyczne i składniki odżywcze, warunków mieszkaniowych badanych gospodarstw domowych, subiektywnej oceny sytuacji materialnej), a także niezbędnych danych, wykorzystywanych m.in. do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem”, obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja państwowa,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja rządowa - centralna.
Dane osobowe:

Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania celu badania i w większości są zmiennymi podstawowymi (core variables) ustalonymi przez Eurostat dla wszystkich badań społecznych. Informacja, czy osoba pozostaje w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, czy też jest w innej relacji z osobą odniesienia, tzn. jest krewnym lub osobą niespokrewnioną, jest konieczna do zdefiniowania relacji członków gospodarstwa domowego do osoby odniesienia, co z kolei jest niezbędne m.in. do wyodrębnienia rodzin.
Polska, tak jak inne kraje UE, jest zobowiązana do przesyłania danych z badań realizowanych we współpracy z Eurostat.
Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe. Osoby będące członkami gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Cechy nieruchomości. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Czas pracy. Dochody gospodarstw domowych. Rozchody gospodarstw domowych. Status na rynku pracy. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych, w przekrojach: grupy społeczno-ekonomiczne; wielkość gospodarstwa domowego; grupy dochodowe; grupy kwintylowe (według poziomu uzyskiwanych dochodów); według wykształcenia osoby odniesienia w gospodarstwie domowym; klasa miejscowości zamieszkania (miasto/wieś); typy biologiczne gospodarstwa domowego; makroregiony; regiony; gospodarstwa domowe z osobami i bez osób niepełnosprawnych; zasięg i głębokość ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem 2018 (March 2019).
Publikacje GUS
 • Budżety gospodarstw domowych w 2018 (September 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Gospodarstwa domowe (August 2018),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Badanie BGD - warunki materialne ludności według klasy miejscowości zamieszkania (December 2018).