Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.07
2. Temat badania
Pomoc społeczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze i działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sieci i działalności stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, udzielanej pomocy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla potrzeb przygotowania planu budżetu na kolejny rok, obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, z późn. zm.).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • organizacje międzynarodowe,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto.

6. Zakres podmiotowy

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, osoby pracujące w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

7. Zakres przedmiotowy

Pomoc społeczna. Świadczenia z pomocy społecznej. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwoty świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczeni.
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczeni.
Osoby, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej ze względu na powód, w przekrojach: kraj, województwa, powiat.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, rodzaj zakładu, grupy mieszkańców, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Miejsca w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, wiek, płeć, cechy społeczne, formy odpłatności za pobyt, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Pracujący i wolontariusze w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Organ prowadzący stacjonarne zakłady pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Przystosowanie zakładów stacjonarnych pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Osobodni pobytu w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gmin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (September 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Świadczenia z pomocy społecznej (August 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Placówki stacjonarnej pomocy społecznej (May 2019).