Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.10
2. Temat badania
Badanie spójności społecznej
3. Cykliczność badania
co 3 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie wszechstronnych ocen jakości życia, rozumianej jako kategoria wielowymiarowa (uwzględniająca zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne) i ocenianej przez pryzmat wskaźników obiektywnych, jak również ocen subiektywnych. Dzięki integracji danych indywidualnych możliwe będzie m.in. określenie: w jakich grupach społeczeństwa występuje kumulacja korzystnych bądź niekorzystnych aspektów jakości życia, jakie czynniki warunkują te sytuacje, a także jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi wymiarami jakości życia. Szeroki zakres zbieranych informacji pozwala m.in. na kompleksową ocenę zróżnicowań poziomu i stylu życia, wielowymiarową analizę ubóstwa, społecznego wykluczenia, kapitału społecznego oraz subiektywnego dobrobytu.
Oczekuje się, że oprócz walorów poznawczych, diagnostycznych, informacje uzyskane z badania będą miały praktyczne znaczenie dla polityki społecznej. Umożliwią one m.in. ocenę wpływu niektórych instrumentów polityki prorodzinnej (w tym programu 500+) na obiektywne warunki życia i subiektywny dobrobyt. Cykliczny charakter badania pozwoli na obserwację zmian sytuacji społecznej w Polsce.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • administracja rządowa - centralna,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Sejm, Senat.
Dane osobowe:

W badaniu spójności społecznej ocena sytuacji badanych jednostek dokonywana jest na poziomie danych indywidualnych, dotyczących gospodarstw domowych i osób. Dotyczy to zarówno ocen sytuacji materialnej, jak również stylu życia, relacji społecznych i dobrobytu subiektywnego. Wynika z tego konieczność zbierania danych indywidualnych, w tym danych osobowych. Odnosi się to do cech demograficzno-społecznych członków gospodarstw domowych, obejmujących np. datę urodzenia, wykształcenie, czy miejsce pracy. Wykorzystywanie takich informacji jest niezbędne do przeprowadzenia analizy wyników badania. Brak jest możliwości pozyskania takich informacji z innych źródeł.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe osoby w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Aktywność ekonomiczna. Aktywność obywatelska. Cechy demograficzne osób. Cechy nieruchomości. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domowych. Dyskryminacja. Kapitał społeczny i społeczność lokalna. Kontakty społeczne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Opieka nad dziećmi w wieku 0-12 lat. Osoby niepełnosprawne. Oszczędności gospodarstw domowych. Pomoc otrzymywana i udzielana przez gospodarstwo domowe. Poszukiwanie pracy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przeszłość zawodowa. Religijność. Społeczna percepcja ubóstwa i ocena polityki społecznej. Stan zdrowia członków gospodarstw domowych. Styl życia. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Subiektywny dobrobyt. Świadczenia z pomocy społecznej. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe. Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej. Umiejętności. Wartości i normy. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych. Wyjazdy krajowe/zagraniczne. Wykluczenie społeczne. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje. Zaufanie do ludzi i instytucji.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sytuacja materialna i finansowa gospodarstw domowych, w tym ubóstwo, ocena tej sytuacji, poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych i niematerialnych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, otrzymywana i udzielana pomoc, ocena instrumentów polityki prorodzinnej, w przekrojach: cechy demograficzno-społeczne gospodarstw domowych, podział kraju na miasto i wieś, klasy wielkości miast, makroregiony (wg NUTS) lub regiony (wg NUTS) i województw.
Społeczna percepcja ubóstwa, pomocy społecznej, wykluczenia społecznego i dyskryminacji; wybrane aspekty stylu życia; elementy kapitału ludzkiego, w tym korzystanie z komputera i Internetu; społeczność lokalna i kontakty społeczne, wartości i postawy wobec wybranych zachowań w przestrzeni społecznej; zaangażowanie religijne; sieciowy kapitał społeczny (rodzinny, towarzysko-sąsiedzki, stowarzyszeniowy) i zaufanie do osób i instytucji; subiektywny dobrobyt, w przekrojach: cechy demograficzno-społeczne osób, podział kraju na miasto i wieś, klasy wielkości miast, makroregiony (wg NUTS) lub regiony (wg NUTS) i województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Publikacja metodologiczno-analityczna 2018 (December 2019),
 • Jakość życia w Polsce (December 2018),
 • Jakość życia w Polsce Edycja 2019 (December 2019).
Informacje sygnalne
 • Tematyczne informacje sygnalne . (June 2019).