Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.25 Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol
1.25.12
2. Temat badania
Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia społecznego
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na kompleksową ocenę zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce, w tym analizy współzależności obu tych zjawisk. Badaniu podlega ocena zasięgu ubóstwa przy zastosowaniu różnych metod pomiaru tego zjawiska, ocena zasięgu sfery niedostatku, jak również różne formy wykluczenia społecznego. Informacje te są wykorzystywane do prowadzania pogłębionych analiz sytuacji społecznej, w tym do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki społecznej zarówno w kontekście potrzeb krajowych, jak i wymagań Unii Europejskiej.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020,
 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Umowa Partnerstwa,
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Sejm, Senat,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja państwowa,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa domowe osoby w gospodarstwach domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Zróżnicowanie sytuacji badanej populacji w różnych dziedzinach życia (z uwzględnieniem zarówno wskaźników obiektywnych, jak i subiektywnych ocen respondentów). Porównywalne na poziomie UE wskaźniki z zakresu rozkładu dochodów, ubóstwa i społecznego wykluczenia (w tym wskaźniki strukturalne). Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki zasięgu ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic ubóstwa, wskaźniki zasięgu sfery niedostatku, w przekrojach: wybrane cechy społeczno-demograficzne gospodarstw domowych i osób; makroregiony (NUTS-1), regiony (NUTS-2); województwa, miasto i wieś, klasy wielkości mias.
Wybrane wskaźniki dotyczące sytuacji bytowej rodzin ubogich, w przekrojach: dla gospodarstw domowych znajdujących się powyżej i poniżej granicy ubóstw.
Wskaźniki wykluczenia z wybranych sfer życia, w przekrojach: kra.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018 (December 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019).
Informacje sygnalne
 • Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2018 r. (June 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ludność - Gospodarstwa domowe (September 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Ubóstwo według województw (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Ubóstwo według grup społeczno-ekonomicznych (December 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Warunki Życia Ludności - Ubóstwo według podziału kraju na miasto i wieś (March 2020).