Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.01
2. Temat badania
Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji mieszkaniowej - stanie zasobów mieszkaniowych, ich charakterystyki i warunkach mieszkaniowych, pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej oraz kosztach utrzymania zasobów lokalowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja rządowa - centralna,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja państwowa,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci.

6. Zakres podmiotowy

Zasoby mieszkaniowe będące własnością podmiotów gospodarki narodowej znajdujące się w budynkach stanowiących własność, jak również współwłasność (tj. objętych wspólnotami mieszkaniowymi) tychże podmiotów.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Koszty utrzymania zasobów lokalowych. Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje. Zasoby mieszkaniowe. Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba budynków, liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia, wyposażenie mieszkań, formy budownictwa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa, liczba izb, mieszkania wyposażone w instalacje sanitarno-techniczne, podstawowe wskaźniki dotyczące warunków mieszkaniowych: przeciętna liczba izb w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania i na osobę oraz przeciętna liczba osób na mieszkanie i na izbę, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy oraz dodatkowo w układzie: miasto i wieś, dzielnice m.st. Warszaw.
Informacje z zakresu zasobów mieszkaniowych m.in. o liczbie i powierzchni użytkowej mieszkań, zmianie stanu zasobów mieszkaniowych, w tym: sprzedaży i reprywatyzacji mieszkań, zasobów mieszkaniowych nie spełniających standardów technicznych, infrastrukturze technicznej zasobów gminnych, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty i dodatkowo dla zasobów mieszkaniowych gminnych - gmin.
Zaległości w opłatach za mieszkanie i podjęte działania eksmisyjne oraz przeprowadzone remonty, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty i dodatkowo dla zasobów mieszkaniowych gminnych - gmin.
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych, składniki kosztów oraz stawki opłat za lokale, w przekrojach: rodzaj podmiotu będącego właścicielem zasobów, kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiat.
Lokale socjalne i sposoby ich pozyskiwania, gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych od gminy, grunty przeznaczone i przekazane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, wypłacane przez gminy dodatki mieszkaniowe, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice m.st. Warszaw.
Liczba mieszkań chronionych, które mają zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, w przekrojach: kraj, województw.
Wspólnoty mieszkaniowe przekazane w administrację zarządcom, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Gospodarka mieszkaniowa w 2018 r. (October 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Dodatki mieszkaniowe (November 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Stan zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w instalacje sanitarno-techniczne (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych wg form własności (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Ubytki w zasobach mieszkaniowych (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Zasoby mieszkaniowe (November 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Remonty i modernizacje komunalnych zasobów mieszkaniowych (November 2019).