Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.26 Mieszkania, infrastruktura komunalna

1. Symbol
1.26.08
2. Temat badania
Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki nieczystościami ciekłymi.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja rządowa - centralna,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Sejm, Senat,
 • administracja państwowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • inny użytkownik,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej zajmujące się zbieraniem odpadów komunalnych lub odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetwarzaniem odpadów komunalnych. Odpady komunalne. Składowiska na których przetwarzane są odpady komunalne. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nielegalne wysypiska. Nieczystości ciekłe. Zbiorniki bezodpływowe. Stacje zlewne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

7. Zakres przedmiotowy

Nieczystości ciekłe. Odpady komunalne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Odpady komunalne zmieszane zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości, w przekrojach: źródła pochodzenia odpadów komunalnych; kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Odpady selektywnie zebrane/odebrane od właścicieli nieruchomości, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, powiaty, gminy; źródła pochodzenia odpadów komunalnyc.
Odpady komunalne zebrane/odebrane skierowane do przetworzenia, w przekrojach: metody końcowego przetwarzania odpadów komunalnych; kraj, makroregiony, województw.
Odpady komunalne wytworzone, w przekrojach: NUTS .
Liczba i powierzchnia czynnych składowisk, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Liczba i powierzchnia zamkniętych składowisk, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Powierzchnia zrekultywowana składowisk czynnych i zamkniętych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Liczba i powierzchnia istniejących nielegalnych wysypisk oraz zlikwidowanych w ciągu roku, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Instalacje odgazowywania czynnych składowisk, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy; rodzaje instalacji odgazowywani.
Nieczystości ciekłe odebrane oraz nieczystości ciekłe przekazane do stacji zlewnej, w przekrojach: źródła pochodzenia nieczystości ciekłych; kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Liczba zbiorników bezodpływowych, stacji zlewnych i oczyszczalni przydomowych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Energia elektryczna i cieplna wyprodukowana na czynnych składowiskach, na których przetwarzane są odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.
Podmioty zbierające/odbierające odpady komunalne, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gmin.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Infrastruktura komunalna w 2018 r. (October 2019),
 • Ochrona środowiska 2019 (November 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne . (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Stan i ochrona środowiska - Odpady komunalne (October 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Infrastruktura Komunalna i Mieszkaniowa - Odpady komunalne (November 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Waste (October 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Environment - Waste (January 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Environment - Waste (February 2020).