Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.04
2. Temat badania
Opieka nad dziećmi i młodzieżą
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu wychowania, pomocy dzieciom oraz młodzieży w formach szkolnych i pozaszkolnych, służących m.in. do obliczania wskaźników charakteryzujących warunki kształcenia.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne. Wychowankowie/uczniowie w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty).

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Fundusz rady rodziców. Nakłady inwestycyjne. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uczniowie. Wychowankowie placówek oświatowych. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Uczniowie korzystający z dożywiania w szkole, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, charakter miejscowości, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkó.
Uczniowie korzystający z internatów, świetlic oraz burs, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkó.
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, rok urodzenia (wg wieku 2-7 lat.
Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinety stomatologiczne, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, organy prowadzące, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, typy szkó.
Uczniowie objęci kształceniem specjalnym, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregiony, typy szkół, rodzaj niepełnosprawności, płe.
Poszczególne formy działalności opiekuńczej i wychowawczej, w przekrojach: typ ośrodka, organ prowadzący, typ wychowanka, charakter miejscowości, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregion.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, w przekrojach: typ ośrodka, placówki, rodzaj zajęć (kół), organ prowadzący, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregion.
Uczniowie otrzymujący stypendia i zasiłki, w przekrojach: typy szkół, rodzaj stypendium, charakter miejscowości, organ prowadzący, sektory, organizacja i realizacja podstawy programowej, kraj, województwa, powiaty, gminy, regiony, podregiony, makroregion.
Przychody, koszty, bilans, nakłady inwestycyjne, fundusz rady rodziców, liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, liczba uczniów/wychowanków w szkołach i placówkach oświatowych oraz liczba nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w przekrojach: typy szkół, organizacja i realizacja podstawy programowe.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019 (September 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Ośrodki dla dzieci i młodzieży (July 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Edukacja (November 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Edukacja (November 2020).