Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.05
2. Temat badania
Szkoły wyższe i ich finanse
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności publicznych i niepublicznych szkół wyższych, instytucjach prowadzących kształcenie podyplomowe i doktoranckie, liczbie studentów, absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników studiów doktoranckich, doktoratach i zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych oraz badawczych, a także o stypendiach naukowych, pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół wyższych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa - powiat,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa - terenowa,
 • inny użytkownik,
 • administracja rządowa - centralna,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja państwowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej - publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia podyplomowe, doktoranckie i przyznające stypendia naukowe.

7. Zakres przedmiotowy

Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Doktoranci i doktoraty. Domy i stołówki studenckie. Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych. Instytucje naukowe. Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego. Kandydaci i przyjęci na studia. Koszty pracy. Nakłady inwestycyjne. Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Słuchacze studiów podyplomowych. Studenci. Stypendia naukowe. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Wynagrodzenia. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST). Zatrudnienie. Wyniki budżetów JST. Dane dotyczące przychodów oraz rozchodów budżetów JST. Dane dotyczące dochodów i wydatków budżetów JST. Zestawienia z wykonania budżetu państwa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Doktoraty poza studiami doktoranckimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskiej, typ szkoły, forma studiów, województwa, makroregiony, region.
Finanse szkół wyższych, m.in.: przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze, źródła finansowania, nakłady inwestycyjne, w przekrojach: szkoły publiczne i niepubliczne, typy szkół, województwa, makroregiony i region.
Formy pomocy dla doktorantów, w przekrojach: stypendia: socjalne, dla najlepszych doktorantów, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendyści strony polskiej, fundowane, zapomogi, płeć, typ szkoły wyższej, województwa, makroregiony, region.
Formy pomocy studenckiej, w przekrojach: stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia jako stypendyści strony polskiej, stypendia fundowane i inne, zapomogi, płeć, typ szkoły wyższej, województwa, makroregiony, region.
Kandydaci i przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia, w przekrojach: płeć, studia I i II stopnia, forma szkoły, typ szkoły, rodzaj szkoły, województwa, makroregiony i region.
Liczba domów studenckich i miejsc, liczba stołówek studenckich, liczba zakwaterowanych studentów i doktorantów łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: województwa, makroregiony i regiony oraz typ szkoł.
Liczba osób pobierających stypendia naukowe (doktorskie, doktoranckie, projakościowe), w przekrojach: typ szkoły; województwa, makroregiony, region.
Liczba studentów, w przekrojach: województwa, makroregiony, regiony, podregion.
Liczba wszczętych przewodów doktorskich, łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: płeć, typ szkoły, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne, województwa, makroregiony, region.
Mobilność edukacyjna, w przekrojach: wiek, płeć, typ szkoły, rodzaj studiów, forma studiów, kra.
Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych i badawczych posiadający tytuł albo stopień naukowy, tytuł albo stopień w zakresie sztuki albo tytuł zawodowy (przeciętna liczba w roku), w przekrojach: tytuły albo stopnie naukowe, tytuły albo stopnie w zakresie sztuki albo tytuły zawodowe, typ szkoły, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiat.
Nauczyciele akademiccy, w tym cudzoziemcy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: wymiar zatrudnienia, płeć, stanowiska lub grupy stanowisk, typ szkoły, forma własności, województwa, makroregiony, regiony, powiaty i kraj (dla cudzoziemców.
Nauka języków obcych, liczba studentów uczących się języków obcych nowożytnych i innych w formie obowiązkowego lektoratu, w przekrojach: studenci uczący się jednego, dwóch, trzech i więcej języków obcych, typy szkó.
Niepełnosprawni doktoranci , w podziale na studia stacjonarne i niestacjonarne, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, forma studiów i typ szkoły, rodzaj niepełnosprawnośc.
Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: forma studiów, typ szkoły, województwa, makroregiony, regiony, płeć, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne odpowiadające tematowi rozprawy doktorskie.
Słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: płeć, wiek, typ szkoły, województwo, makroregiony, regiony, dziedzina nauki i sztuki, dyscyplina naukowa i artystyczna, nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013, forma studió.
Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przekrojach: wiek, płeć; typ szkoły i forma własności; grupy, podgrupy i nazwy kierunków i form studiów; kontynenty i kraje obywatelstwa; rok studiów, szkoły; województwa, makroregiony, regiony, podregion.
Studenci i absolwenci z niepełnosprawnością łącznie z cudzoziemcami, w przekrojach: rodzaj niepełnosprawności, płeć, rok studiów, podgrupy kierunków studiów i nazw, województwa, makroregiony, regiony, typ szkoły, formy studió.
Studenci i doktoranci otrzymujący stypendia, w tym cudzoziemcy, w przekrojach: typ szkoły, forma studió.
Szkoły wyższe, zamiejscowe jednostki organizacyjne, w przekrojach: liczba, typ szkoły, województwa, regiony, makroregiony, podregiony i powiat.
Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych oraz tytułów i stopni w zakresie sztuki, w przekrojach: dziedziny nauki i sztuki określone - w czasie jego obowiązywania - w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictaw Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065) płeć, typ szkoły.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r. (October 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Leśnictwo 2019 (November 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo wyższe - Studenci i absolwenci szkół wyższych (May 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Edukacja - Szkolnictwo wyższe. Studenci uczelni (September 2019),
 • Bank Danych Lokalnych - Szkolnictwo wyższe - Nauczyciele akademiccy, słuchacze studiów podyplomowych (April 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Education and training (November 2019, September 2020, November 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Education (November 2019, September 2020, November 2020).