Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.27 Edukacja

1. Symbol
1.27.13
2. Temat badania
Uniwersytety Trzeciego Wieku
3. Cykliczność badania
co 3 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, ich strukturze organizacyjnej, słuchaczach oraz źródłach finansowania.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
  • administracja rządowa - terenowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej uniwersytety trzeciego wieku.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność uniwersytetów trzeciego wieku.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Formy działalności edukacyjno-kulturalnej UTW - wykłady/seminaria, zajęcia regularne, wydarzenia kulturalno-artystyczne oraz działania społeczne na rzecz osób spoza UTW oraz instytucji, w przekrojach: forma organizacyjno-prawna; imiennie; wielkość miast; regiony (NUTS 2.
Słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, w przekrojach: regiony (NUTS 2); wiek; poziom wykształcenia; status na rynku prac.
Organizacja i finansowanie uniwersytetów trzeciego wieku, w przekrojach: regiony (NUTS 2); forma organizacyjno-prawna; wielkość miast; imienni.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku 2017/2018 (September 2019).