Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.28 Kultura

1. Symbol
1.28.01
2. Temat badania
Obiekty i działalność instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci i działalności instytucji kultury i innych jednostek prowadzących działalność kulturalną.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • inny użytkownik,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja rządowa - centralna.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące działalność kulturalną (w tym instytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, rezerwaty przyrody udostępniane w sposób rejestrowany, niebędące muzeami zamki i pałace, planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne)..

7. Zakres przedmiotowy

Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność bibliotek. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność wydawnicza. Działalność wystawiennicza. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Instytucje kultury według rodzaju działalności, struktura instytucji kultury, zasoby instytucji kultury, oferta instytucji kultury, korzystający z oferty instytucji kultury, informatyzacja instytucji kultury, digitalizacja zasobów instytucji kultury, zatrudnienie w instytucjach kultury, źródła finansowania instytucji kultury, zabytki, w tym sakralne, w przekrojach: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wsi.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Kultura w 2018 r. (September 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (May 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (December 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019).