Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.45 Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol
1.45.27
2. Temat badania
Ekonomiczne aspekty leśnictwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o produkcji globalnej oraz wartości dodanej brutto tworzonej przez leśnictwo w ramach rachunków narodowych, jak również uzyskanie innych mierników ekonomicznych charakteryzujących ten dział gospodarki. Zebrane w badaniu dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Sejm, Senat,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • organizacje międzynarodowe,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna.

7. Zakres przedmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe: wyniki bilansowe, rachunek zysków i strat, środki trwałe brutto, nakłady na środki trwałe, liczba pracujących. Dla zbiorowości o liczbie pracujących do 9 osób: dane w zakresie pracujących i wynagrodzeń, nakładów na środki trwałe i środków trwałych brutto, przychodów i kosztów. Wskaźniki dynamiki w stosunku do roku poprzedniego (=100) liczone z cen stałych. Wartość brutto środków trwałych. Dane w zakresie rachunku zysków i strat, wybranych elementów bilansu, nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe. Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych. Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych. Pozyskanie drewna. Pozyskanie ubocznych produktów leśnictwa. Informacje o dochodach i wydatkach budżetu państwa, realizacja ustawy budżetowej, wynik budżetu, źródła finansowania deficytu. Dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego dotyczące: wielkości kapitału podstawowego (zakładowego) w podziale na krajowy, zagraniczny i rozproszony, wartości zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych (aportów rzeczowych), kraju pochodzenia udziałowców zagranicznych, wartości eksportu i importu, liczby pracujących, wyników finansowych (przychody, koszty, wynik finansowy brutto, netto), nakładów na pozyskanie aktywów trwałych. Informacje w cenach bieżących. Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, czas przepracowany, wypłaty z zysku, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe w przedsiębiorstwach. Pracujący w miastach i na wsi. Zatrudnienie i wynagrodzenia w Lasach Państwowych. Poziom wynagrodzeń ogółem i ich struktura oraz przeciętne wynagrodzenie. Przeciętna liczba zatrudnionych, w tym w jednostkach sfery budżetowej. Przyjęcia do pracy, w tym absolwentów szkół. Zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy. Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie). Informacje o wypadkach: miejsce wypadku, liczba osób poszkodowanych, proces pracy, rodzaj miejsca wypadku, czynności wykonywane przez osoby poszkodowane w chwili wypadku oraz czynnik materialny związany z tymi czynnościami, wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego i związany z tym czynnik materialny, wydarzenie powodujące uraz, czynnik materialny będący źródłem urazu, przyczyny wypadku, skutki wypadku, umiejscowienie i rodzaj urazu, liczba dni niezdolności do pracy, strata czasu pracy oraz szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem. Szkoły wyższe, zamiejscowe jednostki organizacyjne. Studenci i absolwenci wyższych studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów drugiego stopnia łącznie z cudzoziemcami, w tym prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich, w tym cudzoziemcy. Uczniowie słuchacze i absolwenci.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe,
1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.66.01 Środki trwałe w gospodarce narodowej,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,
1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa,
1.45.25 Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
1.64.03 Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, leśnictwie oraz rybactwie,
1.61.15 Podmioty z kapitałem zagranicznym,
1.27.01 Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe,
1.27.05 Szkoły wyższe i ich finanse,
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
1.23.10 Wypadki przy pracy,
1.23.09 Warunki pracy,
1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,
1.45.24 Użytkowanie lasu,
1.45.23 Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia,
1.66.02 Nakłady na środki trwałe.
1.44.05 Gospodarowanie materiałami,
1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto w leśnictwie, w przekrojach: sektory instytucjonalne; sektory własności.
Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady inwestycyjne w leśnictwie, w przekrojach: grupy środków trwałych, sektory własnościowe; kraj, województwa.
Aktywa trwałe i obrotowe oraz zobowiązania przedsiębiorstw w leśnictwie, w przekrojach: kraj.
Dane o podmiotach z przewagą kapitału zagranicznego w leśnictwie, w przekrojach: przedziały wartości, kraj.
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w leśnictwie, w przekrojach: wybrane kraje pochodzenia kapitału.
Liczba jednostek, liczba pracujących i wyniki finansowe małych przedsiębiorstw w leśnictwie, w przekrojach: kraj, osoby prawne i osoby fizyczne.
Wartość sprzedaży działalności ubocznej i dodatkowej nadleśnictw, w przekrojach: kraj.
Średni poziom ceny 1 m 3 drewna za trzy kwartały roku badanego, w przekrojach: kraj.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w leśnictwie, w przekrojach: kraj.
Wydatki budżetu Państwa na leśnictwo, w przekrojach: kraj.
Wydatki z budżetu wojewodów na leśnictwo, w przekrojach: kraj, województwa.
Dochody budżetów gmin z tytułu podatku leśnego, w przekrojach: kraj, województwa.
Wybrane aspekty ekonomiczne sektora drzewnego, w przekrojach: kraj.
Eksport i import drewna, wyrobów z drewna i produktów ubocznych leśnictwa (dane ilościowe i wartościowe), w przekrojach: kraj, nomenklatura CN.
Zużycie wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego, w przekrojach: kraj, województwa.
Studenci i absolwenci szkół wyższych na kierunkach leśnictwo i technika rolnicza i leśna, w przekrojach: szkoły, płeć, studia stacjonarne, studia niestacjonarne.
Uczniowie i absolwenci ponadgimnazjalnych szkół leśnych, w przekrojach: szkoły, płeć.
Tytuły naukowe /doktora, profesora/ w dziedzinie nauk leśnych, w przekrojach: kraj, płeć.
Uczestnicy studiów doktoranckich w dziedzinie nauk leśnych, w przekrojach: studia stacjonarne, niestacjonarne, płeć.
Pracujący w leśnictwie, w przekrojach: kraj, sektory własności.
Przeciętne zatrudnienie w leśnictwie, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych.
Przeciętne wynagrodzenia miesięczne w leśnictwie, w przekrojach: kraj, sektory własności, województwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych; kraj, sektory własności, województwa, regionalne dyrekcje lasów państwowych.
Wynagrodzenia brutto w leśnictwie, w przekrojach: PKD dział 02.
Przyczyny wypadków przy pracy w leśnictwie, w przekrojach: województwa.
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w leśnictwie, w przekrojach: przyczyny, wydarzenia powodujące urazy, staż pracy, wiek, skutki wypadków; województwa.
Liczba dni niezdolności do pracy w leśnictwie, w przekrojach: skutki wypadków, płeć, sektory własności, województwa.
Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia w leśnictwie, w przekrojach: sektory własności; grupy i nasilenia zagrożeń; województwa.
Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w leśnictwie, w przekrojach: sektory własności.
Zatrudnieni oraz stanowiska pracy dla których dokonano oceny ryzyka zawodowego w leśnictwie, w przekrojach: sektory własności, województwa.
Zachorowania na choroby zawodowe w leśnictwie, w przekrojach: rodzaj, PKD dział 02.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
  • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020 (Listopad 2020).