Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.02
2. Temat badania
Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze handlowej, świadczeniu usług handlowych, popycie konsumpcyjnym.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • administracja rządowa,
 • NBP,
 • odbiorcy indywidualni,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • inny użytkownik.
Dane osobowe:

Zbieranie danych osobowych jest niezbędne dla uzyskania dobrej jakości wyników badania.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Podmioty niehandlowe realizujące sprzedaż towarów poprzez sieć punktów sprzedaży detalicznej. Targowiska stałe i sezonowe.

7. Zakres przedmiotowy

Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Infrastruktura handlowa. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza).

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wartość sprzedaży detalicznej w cenach bieżących, w przekrojach: grupy towarów, sektory własności, województwa (w okresach rocznych).
Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach bieżących i cenach stałych, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych).
Wartość sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: sektory własności, województwa (w okresach rocznych).
Dynamika sprzedaży hurtowej w cenach bieżących, w przekrojach: wybrane rodzaje działalności według klas PKD (w okresach miesięcznych).
Sklepy, w przekrojach: formy organizacyjne, sektory własności, wielkość powierzchni sprzedażowej, województwa (w okresach rocznych).
Targowiska stałe i sezonowe, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy (w okresach rocznych).
Obroty w handlu detalicznym - wskaźniki dynamiki w cenach bieżących lub cenach stałych, w przekrojach: klasy PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rynek wewnętrzny w 2019 r. (Październik 2020),
 • Biuletyn statystyczny 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2019 (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (Grudzień 2020),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2020 (Grudzień 2020),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020 (Lipiec 2020).
Informacje sygnalne
 • Dynamika sprzedaży detalicznej w 2019 r. (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Statystyka krótkookresowa - obrót (dział 47 według PKD) (Luty 2019, Marzec 2019, Kwiecień 2019, Maj 2019, Czerwiec 2019, Lipiec 2019, Sierpień 2019, Wrzesień 2019, Październik 2019, Listopad 2019, Grudzień 2019, Styczeń 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Statystyka krótkookresowa - obrót (dział 45 i 46 według PKD) (Czerwiec 2019, Wrzesień 2019, Grudzień 2019, Marzec 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Sprzedaż detaliczna według grupowań towarów (ceny bieżące) (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Dynamika sprzedaży detalicznej według grupowań towarów (ceny stałe)- rok poprzedni=100 (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Struktura sprzedaży detalicznej według wielkości podmiotu gospodarczego (ceny bieżące) (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Sprzedaż detaliczna w podziale na województwa (ceny bieżące) (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Struktura sprzedaży detalicznej według grupowań towarów w podziale na województwa (ceny bieżące) (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych według grupowań towarów (ceny bieżące) (Październik 2020),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Handel i Usługi - Działalność przedsiębiorstw handlowych (Październik 2020).