Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2019

1.03 Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol
1.03.02
2. Temat badania
Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób pełnoletnich w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wyrokach sądów powszechnych i wojskowych, orzeczeniach sądów wobec osób pełnoletnich i nieletnich oraz prawomocnych orzeczeniach w sprawach wykroczeniowych i stworzenie zbiorów o orzeczeniach sądów pierwszej instancji w danym okresie sprawozdawczym.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • organizacje międzynarodowe,
  • Sejm, Senat,
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • administracja rządowa,
  • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne,
  • media ogólnopolskie i terenowe.
Dane osobowe:

Dane osobowe są wykorzystywane w celu charakterystyki osób:
- pełnoletnich, osądzonych w sprawach karnych i wykroczeniowych,
- osób nieletnich, w sprawach których wydano orzeczenia.

6. Zakres podmiotowy

Orzeczenia sądów pierwszej instancji, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych. Osądzeni dorośli, nieletni i małoletni. Podmioty zbiorowe.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzne prawomocnie osądzonych. Rodzaje przestępstw i wykroczeń. Kary zasadnicze i środki karne. Rodzaje orzeczeń. Cechy demograficzne nieletnich. Czyny karalne popełniane przez nieletnich, demoralizacje. Orzeczone środki wychowawczo-poprawcze lub kary.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

O osobach osądzonych prawomocnie i w sądach pierwszej instancji, w przekrojach: wiek, płeć; miejsce popełnienia przestępstwa; rodzaj przestępstwa, wykroczenia; wymiar kary zasadniczej i środki karne.
Rodzaje czynów karalnych oraz demoralizacji popełnianych przez nieletnich, w przekrojach: orzeczone środki wychowawczo-poprawcze lub kary; miejsce zamieszkania; wiek nieletnich; płeć nieletnich.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości - Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - Wymiar Sprawiedliwości (Kwiecień 2019, Lipiec 2019, Październik 2019, Styczeń 2020).
Tablice publikacyjne
  • Tablice o prawomocnie osądzonych osobach dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich (Czerwiec 2020).