Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.14
2. Temat badania
Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw zdrowia

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej oraz efektach prowadzonych kontroli, niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • administracja samorządowa - województwo.

6. Zakres podmiotowy

Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

7. Zakres przedmiotowy

Monitoring jakości wody. Monitoring radiologiczny. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna. Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Nadzór bieżący sanitarny. Zapobiegawczy nadzór sanitarny.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Działalność kontrolna, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena dzieci i młodzieży szkolnej, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena pracy, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena radiacyjna, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena środowiska, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.
Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w przekrojach: województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny, w przekrojach: makroregiony, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego - tablice wynikowe: Higiena żywności, higiena dzieci i młodzieży, higiena środowiska (czerwiec 2020 r.).