Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.43 Nauka, technika, społeczeństwo informacyjne, telekomunikacja

1. Symbol
1.43.01
2. Temat badania
Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności badawczej i rozwojowej obejmującej pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobu wiedzy - w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie - oraz w celu znalezienia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 18).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
 • Umowa Partnerstwa,
 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej,
 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej,
 • Strategia Rozwoju Polski Południowej,
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • NBP,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • inny użytkownik,
 • Sejm, Senat,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskiwanie danych osobowych będzie wykorzystane w procesie weryfikacji i podniesienia jakości wyników badań.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny, finansujące ich wykonanie oraz alokujące środki na badania naukowe i prace rozwojowe.

7. Zakres przedmiotowy

Działalność badawcza i rozwojowa. Aparatura naukowo-badawcza.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Dane z portalu międzynarodowego SJR – SCImago Journal & Country Rank w zakresie bibliometrii.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady na działalność B + R i wartość aparatury naukowo badawczej, w przekrojach: dziedziny B+R; sektory wykonawcze; rodzaje podmiotów; rodzaje działalności B+R; makroregiony, regiony; rodzaje nakładów.
Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową, w przekrojach: rodzaje działalności; podregiony.
Personel B + R, w przekrojach: dziedziny B+R; sektory wykonawcze; rodzaje podmiotów; makroregiony, regiony; rodzaje personelu; wykształcenie.
Personel B + R sektora przedsiębiorstw, w przekrojach: podregiony.
Środki finansowe alokowane i wydatkowane przez jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe na działalność badawczą i rozwojową, w przekrojach: cele społeczno-ekonomiczne .
Liczba oraz wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Wartość krajowych środków publicznych na koordynowane transgraniczne działania badawcze i rozwojowe. Liczba, zasoby i działalność archiwów państwowych. Liczba publikacji autorów z Polski w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowań (baza Scopus stworzona przez wydawnictwo Elsevier (SJR-SCImago Journal & Country Rank)).
Wpływ COVID-19 na działalność B+R.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2021 (Grudzień 2021),
 • Nauka i technika w 2020 r. (Marzec 2022),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce 2020 r. (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce 2020 r. (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Badania i innowacje (Grudzień 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Science, Technology and Patents (Październik 2022),
 • Bank Danych Lokalnych - Nauka i technika - Działalność badawcza i rozwojowa (Grudzień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne - Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową (B+R) (Grudzień 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Research and development (Grudzień 2021).