Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.02
2. Temat badania
Elektroenergetyka i ciepłownictwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii ; Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa umożliwiających ocenę funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, monitorowanie stanu bezpieczeństwa energetycznego kraju, prognozowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego, sporządzanie projektów założeń polityki energetycznej, krajowych bilansów energii elektrycznej (energetyka zawodowa i przemysłowa) oraz krajowych bilansów paliw w zakresie zużycia paliw w elektroenergetyce zawodowej, a także wypełnianie sprawozdań w zakresie energii elektrycznej i ciepła sporządzanych dla organizacji międzynarodowych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250, z późn. zm.).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 311 z 17.11.2016, str. 1, z późn. zm.),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • organizacje międzynarodowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Sejm, Senat,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy: 35.1, 35.3, jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeśli wytwarzają, przesyłają, dystrybuują lub prowadzą obrót energią elektryczną, ciepłem i energią mechaniczną.
Giełda energii.
Odbiorcy końcowi ciepła, odbiorcy końcowi energii elektrycznej.
Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania.

7. Zakres przedmiotowy

Ciepło i energia elektryczna. Infrastruktura elektroenergetyczna. Infrastruktura ciepłownicza. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Bilanse paliw i energii. Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Środki trwałe brutto. Nakłady inwestycyjne. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Bazy danych Agencji Rynku Energii S.A.: AWAR i dane finansowe jednostek sektora energetycznego.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła. Import i eksport energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej.
Energia elektryczna i ciepło oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Energia elektryczna i ciepło z odnawialnych źródeł energii. Krajowa produkcja energii elektrycznej i ciepła z kogeneracji, w przekrojach: kraj.
Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, w przekrojach: terytorialnie.
Energia elektryczna: sprzedaż, przepływy w sieciach, w przekrojach: kraj.
Moc zainstalowana, osiągalna, produkcja i zużycie energii elektrycznej, w przekrojach: terytorialnie.
Koszty wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła i obrotu energią elektryczną i ciepłem, stan majątku wytwórczego i sieciowego w elektroenergetyce.
Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego przez elektroenergetykę zawodową, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek
 • Informacja statystyczna o energii elektrycznej - ARE w im. MK (Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021),
 • Sytuacja w elektroenergetyce - ARE w im. MK (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Statystyka elektroenergetyki polskiej 2020 - ARE w im. MK (Listopad 2021),
 • Emitor 2020. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych - ARE w im. MK (Wrzesień 2021),
 • Elektroenergetyka polska w 2020 r. - ARE w im. MK (Lipiec 2021),
 • Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2020 - MK (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny - Moc zainstalowana i osiągalna w elektrowniach. Produkcja energii elektrycznej wg źródeł (Październik 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Gospodarka mieszkaniowa i komunalna - Urządzenia sieciowe/Energia elektryczna w gospodarstwach domowych wg lokalizacji odbiorcy (Październik 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny - Zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych (Październik 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Wrzesień 2020, Marzec 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Energy (Listopad 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Eurostat, IEA, ONZ - Energy (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021, Marzec 2021).
Tablice publikacyjne
 • Dane o produkcji energii elektrycznej (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dane o zużyciu energii elektrycznej (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021).