Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.05
2. Temat badania
Powierzchnia zasiewów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących powierzchni zasiewów poszczególnych upraw zbóż, roślin oleistych, buraków cukrowych, roślin włóknistych i innych upraw przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych, warzyw, truskawek oraz pozostałych upraw.
Wyniki zostaną wykorzystane do oszacowania produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych oraz dla zaspokojenia potrzeb krajowych i międzynarodowych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie gruntów (siedziba użytkownika). Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. W oparciu o dane pozyskane w Systemie Jednostek Statystycznych tworzone są zharmonizowane operaty do badań statystycznych będące narzędziem do przygotowania i koordynacji badań statystyki publicznej. Operat obejmuje między innymi dane identyfikacyjne, adresowe, prawno-organizacyjne, określające przedmiot działalności.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.80.03 System Jednostek do Badań Rolniczych - operaty.
Inne źródła danych

Oceny i szacunki ekspertów terenowych.
Powszechny Spis Rolny 2020.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia zasiewów poszczególnych upraw rolnych i niektórych upraw ogrodniczych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa; uprawy i grupy upraw; grupy obszarowe gospodarstw i upraw.
Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. (Grudzień 2021),
  • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja roślinna (Grudzień 2021).