Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.07
2. Temat badania
Produkcja ważniejszych upraw rolnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat plonów, powierzchni i zbiorów podstawowych upraw rolnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Dane osobowe:

Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.

6. Zakres podmiotowy

Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami użytków rolnych, gospodarstwa rolne osób fizycznych, które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy

Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Stan upraw. Użytkowanie gruntów (siedziba użytkownika). Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów.
Inne źródła danych

Oceny i szacunki ekspertów terenowych.
Powszechny Spis Rolny 2020.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); formy własności; uprawy i grupy upraw.
Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań, metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa.
Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż, roślin strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje pszenicy ozimej i żyta) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa; gatunki; formy użytkowania.
Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż, roślin strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa; gatunki; formy użytkowania.
Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż, roślin oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, roślin włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych), w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), województwa, regiony (NUTS 2); gatunki; formy użytkowania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. (Grudzień 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r (Lipiec 2020),
  • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r. (Grudzień 2020),
  • Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r. (Wrzesień 2020).
Internetowe bazy danych
  • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Produkcja roślinna (Grudzień 2021).