Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.50 Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol
1.50.08
2. Temat badania
Gospodarka rybna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rybołówstwa

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rybołówstwie morskim, przetwórstwie rybnym i rybactwie śródlądowym.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 1, z późn. zm.).
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa,
 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja rządowa,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • Komitet do spraw Rybołówstwa OECD.

6. Zakres podmiotowy

Statki rybackie. Podmioty gospodarki narodowej, grupy przedsiębiorstw, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 03.2 chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, do klasy 03.11 rybołówstwo w wodach morskich, 03.12 rybołówstwo w wodach śródlądowych. Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, lista zakładów zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) do handlu wewnątrz wspólnoty oraz uprawnionych do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja i sprzedaż materiału obsadowego pochodzącego z chowu lub hodowli w akwenach śródlądowych. Połowy w akwenach śródlądowych. Materiał zarybieniowy w akwenach śródlądowych. Obwody rybackie. Produkcja z urządzeń do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków oraz wylęgarni i podchowalni. Urządzenia do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków. Informacje o statku rybackim. Przetwórstwo rybne. Stawy rybne. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Czas pracy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o statkach rybackich: przychody, koszty wartości środków trwałych, inwestycje, zatrudnienie, w przekrojach: typy statków.
Działalność przetwórstwa rybnego, źródła i wielkość zaopatrzenia w surowiec rybny, przychody, koszty stałe i zmienne produkcji, wartość środków trwałych, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, inwestycje, zatrudnienie.
Przychody z działalności przetwórstwa rybnego, wielkość produkcji, ceny jednostkowe wyrobów, w przekrojach: rodzaje wyrobów.
Liczba gospodarstw rybackich, powierzchnia stawów rybnych i powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych, ilość ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilość i wartość materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych, w przekrojach: makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych
 • Baza Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni - Morska gospodarka rybna (Październik 2021).
Tablice publikacyjne
 • Tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego (Marzec 2021).