Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.45 Działalność rolnicza

1. Symbol
1.45.19
2. Temat badania
Bilanse produktów rolniczych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do zobrazowania, analizy i oceny zależności oraz powiązań między wielkością produkcji rolniczej a sposobem rozdysponowania produktów rolniczych oraz określenia wielkości ich spożycia, a także monitorowania zmian w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zapewnienia danych statystycznych dla organizacji międzynarodowych (UE, Eurostatu, OECD) i krajowych, badaniu podlegają bilanse gospodarcze, rynkowe i zbiorcze dotyczące produktów rolniczych pochodzenia roślinnego (zbóż, ziemniaków, roślin strączkowych i oleistych, warzyw, owoców, buraków cukrowych, cukru), zwierzęcego (żywca rzeźnego, mięsa i podrobów, mleka, produktów mlecznych, jaj, ryb).
Bilanse obejmują po stronie przychodowej - produkcję krajową i import, a po stronie rozchodowej - spożycie, spasanie, zużycie przemysłowe, eksport, ubytki i straty oraz różnicę zapasów. Bilans pasz stanowi zestawienie podaży pasz pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego w powiązaniu z zapotrzebowaniem poszczególnych gatunków zwierząt na składniki pokarmowe (energię i białko).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe.

6. Zakres podmiotowy

Produkty rolnicze.

7. Zakres przedmiotowy

Bilans ryb i owoców morza. Poziom dochodów, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania, subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Wydatki gospodarstw domowych na kulturę, wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt audiowizualny. Powierzchnia zasiewów upraw rolnych, pastewnych oraz warzyw gruntowych i truskawek. Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne). Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne). Zapasy wyrobów gotowych u producenta. Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych. Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego. Powierzchnia, plony i zbiory upraw sadowniczych i warzywniczych. Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych. Informacja dotycząca powierzchni użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów. Liczba i wielkość gospodarstw rolnych (w tym ekologicznych). Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów. Szacunek przedwynikowy - obejmuje produkcję warzyw gruntowych oraz owoców z drzew i owoców jagodowych. Szacunek metodą ocen ekspertów ogrodniczych szczebla regionalnego i centralnego. Kierunki i formy zagospodarowania mienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przewidywana powierzchnia zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż, roślin oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, roślin włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych). Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) - obejmuje produkcję warzyw gruntowych, jesienną produkcję warzyw spod osłon oraz powierzchnię kwiatów pod osłonami; produkcję owoców z drzew, produkcję owoców jagodowych, ocenę wykarczowań i nasadzeń drzew i krzewów owocowych, powierzchnię szkółek drzew i krzewów owocowych metodą szacunków ekspertów ogrodniczych terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Szacunek wstępny - obejmuje produkcję warzyw gruntowych i wiosenną ocenę produkcji warzyw spod osłon oraz owoców z drzew i owoców jagodowych - na podstawie wyników ocen ogrodniczych ekspertów terenowych i centralnych w powiązaniu z wynikami sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż, roślin strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Użytkowanie gruntów (siedziba użytkownika). Zmiany zachodzące w grupach obszarowych gospodarstw rolnych. Ocena stanu upraw w zakresie przewidywanej powierzchni zasiewów zbóż, roślin okopowych oraz powierzchni trwałych użytków zielonych. Ocena stanu upraw: form jarych i ozimych. Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań, metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych. Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż, roślin strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek wstępny opracowywany jest na podstawie ocen terenowych i centralnych ekspertów rolnych, a także na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.06 Okresowe oceny stanu upraw,
1.45.03 Użytkowanie gruntów,
1.45.05 Powierzchnia zasiewów,
1.45.08 Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych,
1.45.07 Produkcja ważniejszych upraw rolnych,
1.45.09 Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń),
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń,
1.25.01 Budżety gospodarstw domowych,
1.46.04 Produkcja wyrobów przemysłowych,
1.51.01 Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE),
1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym.
1.51.07 Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE,

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wielkości absolutne produktów rolniczych w tys. ton: przychody (produkcja krajowa, import), rozchody (eksport, zużycie krajowe), różnica zapasów, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
  • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2020 r. (Listopad 2021),
  • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021).