Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.52 Leśnictwo i łowiectwo

1. Symbol
1.52.02
2. Temat badania
Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz zadrzewień. Wyniki stanowią podstawę sporządzania ocen i analiz stanu oraz kierunków zmian zachodzących w zasobach leśnych i środowisku leśnym, w aspekcie strategii trwałego i zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniającej zachowanie wielofunkcyjnej roli lasów. Badanie stanowi również źródło informacji na temat zadrzewień, będących istotnym elementem środowiska przyrodniczego. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Lasy, zadrzewienia.

7. Zakres przedmiotowy

Hodowla lasu. Zagrożenia i ochrona lasu. Zadrzewienia.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wykonane prace z zakresu hodowli lasu, w przekrojach: kraj, województwa, formy własności leśnej.
Leśna baza nasienna, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej.
Zabiegi z zakresu ochrony lasu, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, formy własności leśnej.
Występowanie szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, w przekrojach: kraj, województwa, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.
Zadrzewienia, prace zadrzewieniowe oraz pozyskanie drewna z zadrzewień, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Hodowla lasu (Wrzesień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Zadrzewienia (Wrzesień 2021).