Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.52 Leśnictwo i łowiectwo

1. Symbol
1.52.03
2. Temat badania
Użytkowanie lasu
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji charakteryzujących gospodarcze wykorzystanie lasów, rodzaj prowadzonych prac oraz rozmiar pozyskania drewna i leśnych użytków niedrzewnych. Wyniki stanowią podstawę do oceny i analizy rozmiaru oraz zmian gospodarczego wykorzystania lasu w aspekcie zachowania trwałości zasobów leśnych i ciągłości ich użytkowania. Zebrane dane stanowią istotne narzędzie polityki leśnej państwa, ponadto stanowią materiał źródłowy na potrzeby innych opracowań poświęconych problematyce leśnictwa. Wyniki badania są wykorzystywane również na potrzeby międzynarodowe.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Lasy.

7. Zakres przedmiotowy

Pozyskanie drewna. Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Pozyskanie drewna, w przekrojach: kraj, województwa, formy własności leśnej, sortymenty drzewne.
Sprzedaż drewna i ceny drewna w Lasach Państwowych, w przekrojach: kraj, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, sortymenty drzewne.
Pozyskanie ubocznych produktów leśnictwa, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021),
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Leśnictwo wszystkich form własności. Lasy prywatne i gminne. Gospodarcze wykorzystanie lasu (Czerwiec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Użytkowanie lasu - skup ubocznych produktów leśnych (Wrzesień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Leśnictwo - Użytkowanie lasu - pozyskanie drewna (Wrzesień 2021).