Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.52 Leśnictwo i łowiectwo

1. Symbol
1.52.05
2. Temat badania
Łowiectwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o liczebności zwierząt łownych oraz charakteryzujących gospodarkę łowiecką. Wyniki służą do oceny stanu populacji zwierząt łownych oraz analizy dynamiki zmian liczebności poszczególnych gatunków w powiązaniu z gospodarowaniem pogłowiem zwierzyny oraz strategią jej ochrony.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Sejm, Senat,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Zwierzęta łowne. Obwody łowieckie. Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich; jednostki prowadzące działalność w zakresie skupu tusz i obrotu tuszami zwierzyny łownej.

7. Zakres przedmiotowy

Łowiectwo. Ilość i wartość skupionych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczebność ważniejszych gatunków zwierząt łownych, ich odstrzał i ubytki, w przekrojach: kraj, województwa.
Odłów i zasiedlenie wybranych gatunków zwierząt łownych, w przekrojach: kraj.
Liczba i powierzchnia obwodów łowieckich, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba kół łowieckich i członków Polskiego Związku Łowieckiego, w przekrojach: kraj, województwa.
Odszkodowania łowieckie, w przekrojach: kraj, województwa.
Szkody i straty powstałe w wyniku kłusownictwa, w przekrojach: kraj, województwa.
Ilość i wartość skupu zwierzyny łownej, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ochrona środowiska 2021 (Listopad 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021 (Listopad 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - Zwierzęta łowne (Wrzesień 2021).