Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.46 Działalność przemysłowa

1. Symbol
1.46.11
2. Temat badania
Obrót i nowe zamówienia w przemyśle
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości obrotu krajowego i niekrajowego (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro oraz o wartości nowych zamówień krajowych i niekrajowych (na eksport i wywóz), w tym do krajów strefy euro, a także realizacja wymogów UE w zakresie opracowywania danych krótkookresowych o obrocie w przemyśle i regularne zasilenia baz danych Europejskiego Systemu Statystycznego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG),
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E. Podmioty gospodarki narodowej, w zakresie nowych zamówień w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej oraz ok. 10% reprezentacja podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

7. Zakres przedmiotowy

Obrót i nowe zamówienia w przemyśle. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Nowe zamówienia w przedsiębiorstwach przemysłowych - ogółem, w tym na eksport i wywóz - w tym do krajów strefy euro. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki dynamiki obrotu ogółem w podziale na krajowy i niekrajowy w cenach bieżących miesięczne przy stałej podstawie, w przekrojach: kraj, sekcje, działy PKD i 5 głównych grupowań przemysłu (MIGs) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 656/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 586/2001 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych .
Wskaźniki dynamiki obrotu ogółem i obrotu niekrajowego w cenach bieżących, w tym do krajów strefy euro - analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, ogółem przemysł.
Wskaźniki dynamiki nowych zamówień ogółem w cenach bieżących miesiące przy stałej podstawie, w przekrojach: kraj, wybrane działy PKD sekcji C.
Wskaźniki dynamiki nowych zamówień ogółem i niekrajowych w tym do krajów strefy euro - analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, w przekrojach: kraj, suma wybranych działów PKD sekcji C .

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2020 r. (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu Short-term business statistics - Industry-Turnover in industry (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).