Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.01
2. Temat badania
Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane na terenie kraju, a także poza jego granicami oraz danych o kosztach produkcji budowlano-montażowej wykonanej na terenie kraju.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz. Urz. UE L 281 z 12.10.2006, str. 15, z późn. zm.),
 • rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • NBP,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • odbiorcy indywidualni,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F (z wyłączeniem jednostek budżetowych). Podmioty gospodarki narodowej, (z wyłączeniem jednostek budżetowych), wykonujące roboty budowlano-montażowe, dla których przeważający rodzaj działalności według PKD zaklasyfikowano do innej sekcji niż F -Budownictwo,, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.

7. Zakres przedmiotowy

Produkcja budowlano-montażowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez jednostki budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej - wartość w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki w cenach stałych (dane miesięczne przy podstawie miesiąc poprzedni i miesiąc analogiczny poprzedniego roku = 100, przy stałej podstawie = 100 - wyrównane sezonowo i wyrównane dniami roboczymi; dane narastające przy podstawie analogiczny okres poprzedniego roku = 100), w przekrojach: PKD - działy sekcji F (Budownictwo).
Struktura sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, wartość robót związanych z realizacją budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - w cenach bieżących, w przekrojach: województwa, wybrane obiekty budowlane według PKOB.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane na terenie kraju według miejsca wykonywania robót, w przekrojach: makroregiony, województwa, sektory własności.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane na terenie kraju, w przekrojach: kraj, PKD - działy sekcji F (Budownictwo) (miejsce siedziby przedsiębiorstwa).
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej z wydzieleniem robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym według miejsc wykonywania robót (województw), w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, miasta wojewódzkie, PKD - działy sekcji F (Budownictwo), obiekty budowlane według PKOB.
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju dla przedsiębiorstw budowlanych i niebudowlanych o liczbie pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: kraje (miejsca wykonywania robót).
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i przeciętne zatrudnienie poza granicami kraju dla przedsiębiorstw budowlanych o liczbie pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: kraje (miejsca wykonywania robót) oraz makroregiony, województwa, regiony, miasta wojewódzkie (miejsce siedziby przedsiębiorstwa).
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej na terenie kraju przez podwykonawców przedsiębiorstw budowlanych, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, PKD- działy i grupy sekcji F (Budownictwo).
Struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym poniesionych przy realizacji robót budowlano-montażowych przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących 10 osób i więcej, których działalność przeważająca zaliczona jest według PKD do sekcji F, w przekrojach: kraj, sektory własności, PKD - działy sekcji F (Budownictwo).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2020 (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Produkcja budowlano-montażowa w 2020 roku. (Październik 2021),
 • Regiony Polski 2021 (Sierpień 2021).
Informacje sygnalne
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej w 2020 r. (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (Październik 2021),
 • Baza NBP - Budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny bieżące) - dane roczne (Sierpień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według rodzajów robót (ceny bieżące) - dane roczne (Sierpień 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartości i dynamiki sprzedaży produkcji budowlano-montażowej - dane roczne (Listopad 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według województw (ceny bieżące) - dane roczne (Sierpień 2021),
 • Baza NBP - Budownictwo - Produkcja budowlano-montażowa (kwartał) (Kwiecień 2020, Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przedsiębiorstwa budowlane - dane narastające (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Statystyka krótkookresowa przedsiębiorstw niefinansowych - Przedsiębiorstwa budowlane - dane miesięczne (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Budownictwo (Październik 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Budownictwo - Budownictwo (dane kwartalne) (Kwiecień 2020, Lipiec 2020, Październik 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Budownictwo (dane miesięczne) (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Produkcja. Sprzedaż detaliczna. Ceny (Grudzień 2021).