Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.47 Działalność budowlana

1. Symbol
1.47.04
2. Temat badania
Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji obrazującej ilościowe i jakościowe aspekty rozwoju budownictwa, w szczególności danych o:
- wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych;
- mieszkaniach, których budowę rozpoczęto oraz mieszkaniach w budowie;
- budynkach i mieszkaniach przekazanych do użytkowania;
- wybranych elementach charakterystyki energetycznej nowych budynków oddanych do użytkowania;
- kosztach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2162).
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk,
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Pozyskiwanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celu badania, w tym do zidentyfikowania inwestorów, którzy otrzymali pozwolenie na użytkowanie nowych budynków wielorodzinnych i powinni zostać objęci obowiązkiem sprawozdawczym oraz do innych działań służących uzyskaniu dobrej jakości wyników badania.

6. Zakres podmiotowy

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inwestorzy oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

7. Zakres przedmiotowy

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym. Efekty budownictwa. Charakterystyka energetyczna budynku.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku przygotowywany dla aktualizacji Krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wydane pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych, w tym realizowanych w budownictwie indywidualnym (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz liczba budynków ogółem oraz takich, dla których podstawą wydania decyzji był obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań), mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym realizowanych w budownictwie indywidualnym (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań) oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, w tym realizowanych w budownictwie indywidualnym (liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa), nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz liczba budynków ogółem oraz takich, dla których podstawą wydania decyzji był obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powierzchnia użytkowa budynków) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym ogółem oraz takich, dla których podstawą wydania decyzji był obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty i gminy; obiekty budowlane według PKOB.
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony i powiaty; formy budownictwa.
Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę, rozbudowę lub przebudowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym; liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty i gminy; formy budownictwa.
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba budynków, liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia, wyposażenie mieszkań, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty i gminy; formy budownictwa.
Efektywność energetyczna nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, na potrzeby monitorowania poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty i gminy; budynki według PKOB.
Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania (w tym dla budynków gospodarstw rolnych - zrealizowane przez inwestorów indywidualnych), liczba, powierzchnia użytkowa, kubatura budynków, w przekrojach: makroregiony, województwa, regiony, podregiony, powiaty i gminy; budynki według PKOB.
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poszczególnych kwartałach, wyliczana wyłącznie dla celów określonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom udzielonych premii gwarancyjnych oraz jako materiał pomocniczy dla wojewodów przy ustalaniu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.), w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w 2020 (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021).
Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2020 (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Kwiecień 2021),
 • Regiony Polski 2021 (Sierpień 2021),
 • Efekty działalności budowlanej w 2020 r. (Czerwiec 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2020 r. (Marzec 2022),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021 (Grudzień 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
 • Budownictwo 2020 r. (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Pozwolenia na budowę (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - ONZ Monthly Bulletin of Statistics - Nowe budynki oddane do użytkowania (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Produkcja. Sprzedaż detaliczna. Ceny (Grudzień 2021),
 • Strateg - System Monitorowania Rozwoju - Infrastruktura (Lipiec 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Mieszkania (Maj 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Mieszkania (dane kwartalne) (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Bank Danych Makroekonomicznych - Mieszkania (dane miesięczne) (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Budynki (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Budownictwo mieszkaniowe (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym (dane kwartalne) (Maj 2020, Sierpień 2020, Listopad 2020, Luty 2021),
 • Bank Danych Lokalnych - Przemysł i budownictwo - Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym (Luty 2021),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia i mieszkania, których budowę rozpoczęto (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Mieszkania, których budowę rozpoczęto - dane miesięczne narastające (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Mieszkania oddane do użytkowania - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Budownictwo - Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych - dane kwartalne narastające (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021).