Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.48 Działalność transportowa, poczta

1. Symbol
1.48.11
2. Temat badania
Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o wartości usług i o zmianach w strukturze i dynamice usług transportu, poczty i telekomunikacji dla celów polityki gospodarczej.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa,
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H transport i gospodarka magazynowa, do działu 61 telekomunikacja.

7. Zakres przedmiotowy

Wartość usług. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
1.61.05 Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych, w tym za: przewozy ładunków, przewozy pasażerów (w tym komunikacją miejską), przeładunek i spedycję, składowanie i magazynowanie ładunków, obsługę naziemną w portach lotniczych, obsługę naziemną statków powietrznych, usługi statkowe, w przekrojach: rodzaje transportu, kraj.
Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w podmiotach prowadzących działalność pocztową, w przekrojach: rodzaje usług.
Przychody z działalności telekomunikacyjnej, w przekrojach: rodzaje usług telekomunikacyjnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Transport – wyniki działalności w 2020 r. (Wrzesień 2021),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021).
Internetowe bazy danych
  • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Transport i Łączność - Transport/Ogółem/Dane ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych (Grudzień 2021).