Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.49 Działalność handlowa, hotelarska, gastronomiczna i inne wybrane rodzaje działalności usługowych

1. Symbol
1.49.09
2. Temat badania
Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających ocenę bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzących wybrane działalności usługowe.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • administracja rządowa,
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 58 działalność wydawnicza, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 63 działalność usługowa w zakresie informacji, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 69 działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 77 wynajem i dzierżawa, 78 działalność związana z zatrudnieniem, 80 działalność detektywistyczna i ochroniarska, 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Kwartalne wskaźniki obrotów w cenach bieżących dla podmiotów z liczbą pracujących 10 osób i więcej, w przekrojach: wybrane działy i grupy PKD: 58, 62, 63, 69+70.2, 71, 73, 74, 78, 80, 81.2, 82.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Informacje sygnalne
  • Usługi biznesowe w 2020 (Wrzesień 2022).
Internetowe bazy danych
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Short Term Business Statistics - Services (Czerwiec 2020, Wrzesień 2020, Grudzień 2020, Marzec 2021),
  • Bank Danych Makroekonomicznych - Usługi biznesowe (Kwiecień 2020, Lipiec 2020, Październik 2020, Luty 2021).