Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.13
2. Temat badania
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o instrumentach finansowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe oraz ich zaangażowaniu w transakcje tymi instrumentami.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa,
  • NBP,
  • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • odbiorcy indywidualni,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa niefinansowe, o liczbie pracujących 50 osób i więcej, które posiadają instrumenty finansowe oraz prowadzą księgi rachunkowe, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, L, M, N.

7. Zakres przedmiotowy

Pracujący, w tym zatrudnieni. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Instrumenty finansowe. Struktura walutowa przychodów i kosztów. Transakcje na instrumenty pochodne. Finanse uczelni. Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem. Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe. Międzynarodowa wymiana towarowa. Cechy organizacyjno-prawne.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Przedsiębiorstwa niefinansowe - główne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, wartość importu i eksportu, struktura walutowa importu i eksportu, zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych, rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe, w przekrojach: sekcje PKD; klasy wielkości podmiotów określone liczbą pracujących; wielkość podmiotów określona liczbą zatrudnionych.
Instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne, w przekrojach: sekcje PKD, klasy wielkości podmiotów wg liczby pracujących, podmioty posiadające akcje notowane na rynku regulowanym.
Wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstw w zakresie instrumentów finansowych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2020 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
  • Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r. (Listopad 2021).