Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.62 Rynek finansowy

1. Symbol
1.62.02
2. Temat badania
Wyniki finansowe banków
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej banków działających w Polsce.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Banki komercyjne, banki spółdzielcze, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy organizacyjno-prawne. Rachunek zysków i strat banki. Kredyty banki. Depozyty banki. Aktywa banki. Pasywa banki. Statystyka strukturalna NBP. Adekwatność kapitałowa banki. Rachunek przepływów pieniężnych banki. Pozycje pozabilansowe banki. Wynagrodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Sieć obsługi klienta banku.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, adekwatność kapitałowa, wartość kredytów i depozytów, wskaźniki ekonomiczne, liczba oddziałów i innych placówek obsługi klienta, w przekrojach: banki ogółem, banki spółdzielcze, banki komercyjne (grupy banków).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Polska w liczbach 2021 (Maj 2021),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Informacje sygnalne
 • Wyniki finansowe banków w 2020 r. (Kwiecień 2021).