Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.08
2. Temat badania
Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen płaconych przez odbiorców na rynku detalicznym za nabywane towary i usługi przeznaczone na cele produkcyjne i inwestycyjne związane z rolnictwem, jak również o wzajemnych relacjach pomiędzy nimi. Badanie prowadzone jest na potrzeby przeliczania na ceny stałe obrotów i nakładów produkcyjnych ponoszonych w rolnictwie, obliczania relacji cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych oraz relacji wskaźników cen produktów sprzedawanych do wskaźników cen towarów i usług zakupywanych przez rolników indywidualnych, jak również w celu porównań międzynarodowych.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • administracja rządowa,
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • odbiorcy indywidualni.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące wytypowane punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen.

7. Zakres przedmiotowy

Ceny detaliczne. Informacje o produktach. Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych. Bilanse krajowe materiałów, dostawy materiałów na zaopatrzenie kraju w ujęciu ilościowym. Zużycie materiałów na wszystkie cele: produkcyjno-eksploatacyjne, budowlano-montażowe i inne (np. na cele socjalne), w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zapas materiałów w ujęciu ilościowym. Zestawienie produkcji, importu i eksportu wybranych maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Dostawy nawozów mineralnych, wapniowych, pasz dla zwierząt gospodarskich w jednostkach naturalnych i wartościowo. Sprzedaż środków ochrony roślin w podziale na główne grupy, kategorie produktów i klasy chemiczne w masie towarowej i w substancji czynnej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.44.05 Gospodarowanie materiałami,
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie,
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, w przekrojach: kraj.
Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów towarów i usług, w przekrojach: kraj i województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
  • Rolnictwo w 2020 r. (Listopad 2021),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
  • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021).