Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.10
2. Temat badania
Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen transakcyjnych i wskaźnikach cen (unit value) oraz wskaźnikach terms of trade w polskim handlu zagranicznym.
Wskaźniki średnich cen w okresach narastających w stosunku do średnich cen roku ubiegłego stanowią podstawę do obliczania:
– obrotów handlu zagranicznego w cenach stałych,
– wskaźników wolumenu obrotów handlu zagranicznego.
Wskaźniki terms of trade opracowuje się jako relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • NBP,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Wybrane pozycje towarowe w eksporcie (około 2,5 tys.) i w imporcie (około 3,5 tys.), rejestrowane w statystyce handlu zagranicznego, sklasyfikowane według Nomenklatury Scalonej (CN).

7. Zakres przedmiotowy

Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wskaźniki unit value w międzynarodowym handlu towarami, w przekrojach: sekcje i działy SITC; sekcje i działy CN; sekcje PKWiU; główne kategorie ekonomiczne BEC; grupy krajów: kraje rozwinięte (w tym Unia Europejska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej), kraje rozwijające się.
Miesięczne wskaźniki unit value, w przekrojach: grupy krajów, sekcje SITC.
Poziomy średnich cen wybranych towarów, których udział w handlu międzynarodowym jest dominujący.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2016-2020 (Grudzień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021 (Październik 2021),
 • Biuletyn statystyczny 2020 (Luty 2020, Marzec 2020, Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021).
Internetowe bazy danych
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki cen transakcyjnych w handlu zagranicznym według sekcji SITC - miesięcznie narastająco (Kwiecień 2020, Maj 2020, Czerwiec 2020, Lipiec 2020, Sierpień 2020, Wrzesień 2020, Październik 2020, Listopad 2020, Grudzień 2020, Styczeń 2021, Luty 2021, Marzec 2021).