Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.67 Rachunki narodowe

1. Symbol
1.67.08
2. Temat badania
Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o przychodach, wynagrodzeniach, dochodach, kosztach oraz produkcji globalnej, zużyciu pośrednim i wartości dodanej brutto w podmiotach o liczbie pracujących do 49 osób oraz o dochodach generowanych przez usługi prostytucji, rynek narkomanii i przemytu.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

  • rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 310 z 30.11.1996, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 2, str. 3, z późn. zm.),
  • decyzja Komisji z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272).
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, osoby prawne (z wyłączeniem spółdzielni) dla których przeważająca działalność jest inna niż sekcja K i O, w których liczba pracujących wynosi mniej niż 50 osób. Ceny transakcji usług prostytucji, narkomanii i przemytu.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarka nieobserwowana.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Uogólnione dane w zakresie: przychodów, wynagrodzeń i kosztów z badania 1.61.05 (SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw); Dane z zakresu: przychodów, wynagrodzeń i kosztów z badania 1.46.01 (F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe); Dane z zakresu liczby pracujących i zatrudnionych oraz wynagrodzeń z badania 1.23.02 (Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyniki opracowywane na potrzeby rachunków narodowych i regionalnych.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Pozostałe
  • Badanie służy przygotowaniu danych dla rachunków narodowych i regionalnych.