Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.44 Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny

1. Symbol
1.44.15
2. Temat badania
Struktura zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów
3. Cykliczność badania
co 5 lat
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do uaktualnienia struktur zużycia pośredniego oraz zapasów materiałów w opracowaniu tablic podaży i wykorzystania wyrobów i usług, bilansu przepływów międzygałęziowych oraz rachunków narodowych w cenach stałych.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • administracja rządowa.

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze, instytucje kultury mające osobowość prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P, Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R, S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).

7. Zakres przedmiotowy

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dane bilansowe.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zużycie materiałów, energii i usług obcych w podziale na działalność podstawową i pozostałą w ujęciu wartościowym, w przekrojach: materiały i usługi według działów PKWiU - kraj, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy), klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących, sektory własności. .
Zużycie materiałów i energii pochodzących z importu w ujęciu wartościowym, w przekrojach: materiały według działów PKWiU - kraj, PKD (sekcje, działy, grupy), klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących, sektory własności.
Marża transportowa, w przekrojach: materiały według działów PKWiU - kraj, PKD (sekcje, działy, grupy), klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących.
Stan zapasów materiałów na początek i koniec roku w ujęciu wartościowym, w przekrojach: materiały według działów PKWiU - kraj, PKD (sekcje, działy, grupy), klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących, sektory własności.
Koszty poniesione na podróże służbowe, w przekrojach: kraj, PKD (sekcje, działy, grupy), klasy wielkości podmiotów określone według liczby pracujących, sektory własności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne
  • Zużycie materiałów, energii i usług obcych oraz stan zapasów materiałów w 2020 r. (Listopad 2021).