Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.61 Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol
1.61.18
2. Temat badania
Globalne łańcuchy wartości
3. Cykliczność badania
co 3 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat organizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw działających w Polsce oraz skali i kierunków zlecania wykonania wybranych działań (funkcji biznesowych) innym przedsiębiorstwom.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,
  • media ogólnopolskie i terenowe,
  • inny użytkownik.

6. Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa będące producentami rynkowymi, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).

7. Zakres przedmiotowy

Łańcuchy wartości przedsiębiorstw. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Rodzaj prowadzonej działalności. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wynagrodzenia. Międzynarodowy handel towarami w cenach bieżących, w jednostkach naturalnych, masie i wartości przywiezionych i wywiezionych towarów. Obroty usług nabywanych i dostarczanych w ramach wymiany międzynarodowej.

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

1.51.08 Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym,
1.51.09 Międzynarodowy handel usługami.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dane na temat organizacji łańcuchów wartości przedsiębiorstw działających w Polsce dotyczące: zlecania wykonania całości lub części wybranych działań innym przedsiębiorstwom krajowym lub zagranicznym, kierunków (kraje) zlecania wybranych działań, struktury pracujących, w przekrojach: rodzaj funkcji biznesowej; rodzaj partnera biznesowego; wybrane kraje i grupy krajów; rodzaje działalności PKD (sekcje).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
  • Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2020 (Czerwiec 2022).