Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.03
2. Temat badania
Świadczenia na rzecz rodziny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin, a w szczególności do rodzin wychowujących dzieci i pobierających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także korzystających z Karty Dużej Rodziny lub pobierających świadczenia z programu „Dobry Start”. Pozyskiwane dane pozwolą m.in. na ustalenie przeciętnego poziomu świadczeń w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń na możliwie najniższym poziomie agregacji terytorialnej (powiat, gmina).
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111),
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348),
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - województwo,
 • administracja rządowa,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • administracja samorządowa - powiat,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
Dane osobowe:

Dane osobowe są podstawowe dla celu badania, jakim jest charakterystyka beneficjentów świadczeń rodzinnych oraz ich rodzin. Umożliwiają wielowymiarowe analizy badanych zbiorowości w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi beneficjentów, takimi jak: wiek, wykształcenie, sytuacja rodzinna.

6. Zakres podmiotowy

Rodziny pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego, rodziny otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci na utrzymaniu. Osoby otrzymujące zasiłek dla opiekunów, osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osoby korzystające z ulgi na dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby otrzymujące jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczenie wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Rodziny, które korzystają z Karty Dużej Rodziny. Osoby, otrzymujące świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.

7. Zakres przedmiotowy

Świadczenia na rzecz rodziny. Wspieranie rodziny. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Dochody gospodarstw domowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

8. Źródła danych

Inne źródła danych

Wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o świadczeniobiorcach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z centralnego rejestru danych, opisanych w załączniku nr 2 ust. 3 pkt 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Świadczenia na rzecz rodzin, w przekrojach: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Wydatki z budżetu państwa i budżetów gmin na świadczenia rodzinne, w przekrojach: rodzaj świadczenia, kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Wydatki z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, w przekrojach: rodzaj świadczenia; kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Przeciętna miesięczna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i ich struktura społeczno-ekonomiczna, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba dzieci, na które rodziny pobierają zasiłek rodzinny, w przekrojach: wiek; kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba pobierających zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, a także zasiłki dla opiekunów, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: rodzaje świadczenia, płeć, wiek, obywatelstwo; kraj, województwo, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba osób korzystających z programu „Dobry Start”, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Liczba podatników korzystających z ulgi prorodzinnej z uwzględnieniem liczby dzieci i kwoty odliczeń, w przekrojach: kraj ogółem, województwa, powiaty, gminy; makroregiony, regiony, podregiony.
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczenia wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, wydatki i liczba świadczeń, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne
 • Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 r. (Wrzesień 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Świadczenia na rzecz rodziny (Październik 2021).
Tablice publikacyjne
 • Rodziny pobierające zasiłek rodzinny według dochodu i liczby dzieci w rodzinie oraz rodziny niepełne i z dzieckiem niepełnosprawnym (Listopad 2021),
 • Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Listopad 2021).