Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.20 Rodzina

1. Symbol
1.20.04
2. Temat badania
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Minister właściwy do spraw rodziny

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na monitorowanie sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, monitorowanie stanu wydatków pokrytych z budżetu państwa na następne lata w celu ujęcia ich w ustawie budżetowej, wykorzystania pozyskanych danych przy przygotowywaniu - składanej corocznie Sejmowi i Senatowi - informacji z realizacji ustawy, jak również zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie infrastruktury i działalności placówek instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • administracja samorządowa - powiat,
 • administracja samorządowa - województwo,
 • organizacje międzynarodowe,
 • administracja rządowa,
 • administracja samorządowa - gmina, miasto,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • odbiorcy indywidualni,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje.

6. Zakres podmiotowy

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wspierające, rodziny naturalne na rzecz których prowadzone są działania uregulowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Adopcje krajowe i międzynarodowe. Asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, osoby korzystające z placówek wsparcia dziennego, cudzoziemcy, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - cudzoziemcy; osoby korzystające z placówek wsparcia dziennego - cudzoziemcy. Placówki wsparcia dziennego, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Zakres przedmiotowy

Rodzinna piecza zastępcza. Instytucjonalna piecza zastępcza. Wspieranie rodziny. Ewidencja spraw. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Placówki wsparcia dziennego, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Miejsca w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Miejsca w placówkach wsparcia dziennego, w przekrojach: typ placówki, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Wychowankowie w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: wiek, płeć, cechy społeczne, kraj, województwa.
Wychowankowie, którzy opuścili placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: powód opuszczenia placówki, kraj, województwa.
Dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego, w tym dzieci niepełnosprawne, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Wolontariusze w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Wolontariusze w placówkach wsparcia dziennego, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Organ prowadzący placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej, w przekrojach: kraj, województwa.
Przystosowanie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Czas pracy placówki wsparcia dziennego, w przekrojach: kraj, województwa.
Rodzinna piecza zastępcza, w przekrojach: forma rodzinnej pieczy zastępczej, liczba przyjętych dzieci, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w przekrojach: forma rodzinnej pieczy zastępczej, wiek, płeć, cechy społeczne, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Dzieci, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą, w przekrojach: powód opuszczenia pieczy rodzinnej, kraj, województwa, podregiony, powiaty.
Adopcje krajowe i międzynarodowe, w przekrojach: wiek dziecka przysposobionego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 r. (Wrzesień 2021),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2021 (Grudzień 2021).
Informacje sygnalne
 • Piecza zastępcza w 2020 r. (Maj 2021).
Internetowe bazy danych
 • Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Opieka nad dziećmi i młodzieżą (Maj 2021).