Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020

1.22 Wyznania religijne, grupy etniczne

1. Symbol
1.22.01
2. Temat badania
Wyznania religijne w Polsce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających scharakteryzować poszczególne wyznania religijne pod względem podstawowych parametrów statystycznych. Badanie umożliwia stałą obserwacje liczby działających w Polsce kościołów i związków wyznaniowych oraz ustalanie zmian, jakie zachodzą w ich liczebności, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym.
Realizacja potrzeb użytkowników:

  • Sejm, Senat,
  • odbiorcy indywidualni,
  • administracja rządowa,
  • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Kościoły, związki wyznaniowe, z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów o stosunkach z państwem lub na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

7. Zakres przedmiotowy

Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych. Działalność kościołów, związków wyznaniowych.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Wyznania religijne z uwzględnieniem liczby: wyznawców, duchownych, świątyń oraz jednostek kościelnych (parafii, zborów), w przekrojach: województwa; jednostki terytorialne wyznania (diecezje, okręgi).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
  • Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021 (Luty 2023),
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021).